Március 11. hétfő: Köznap

18:00: Szent István Templom

 

 

Március 12. kedd: Köznap

08:00: +Szokolai Lászlóért Szent László Pl. Templom

18:00: A Sefcsik család +tagjaiért Szent István Templom

 

 

Március 13. szerda: Köznap

18:00: +Édesapáért és +Hozzátartozókért Szent István Templom

 

Március 14. csütörtök: Köznap

18:00: Szent István Templom

Március 15. péntek: Köznap

08:00: +Pereczár Károlyért Szent László Templom

08:30: Keresztút Szent László Pl. Templom

09:00: Igeliturgia Nagyboldogasszony Kápolna

17:30: Keresztút Szent István Templom

18:00: Szent István Templom

 

 

Március 16. szombat: Köznap II. Zarándoklat a városért

08:00: Szent István Templom

09:00: Zarándoklat a városért, Százhalombattáért gyülekező a Szent István Templomban.

10:00: Pereczár Károly temetése Érd, Ciszterci Nővérek Apátsága

18:00: +lányunkért, Ágiért Nagyboldogasszony Kápolna

 

Március 17. vasárnap: Nagyböjt 5. vasárnapja

09:00: +Férjért és +Szülőkért Szent István Templom

11:00: +Szokolai Lászlóért és +Hozzátartozókért

Szt. László Pl. Templom

18:00: Szent István Templom

 

Szent István Templom Irodájának hivatalos órái: hétfő, szerda,péntek 17–19 óráig illetve szentmisék előtt, után.

Az Imaapostolság szándékai március hónapra:

Általános szándék: (A természet megbecsülése) Hogy növekedjék a természet iránti megbecsülés, annak tudatában, hogy az egész teremtés Isten műve, melyet ő rábízott az emberi felelősségre.

Missziós szándék: (A papság) Hogy a püspökök, a papok és a diakónusok az evangélium fáradhatatlan hirdetői legyenek a föld végső határáig.

XVI. Benedek pápa lemondása utáni egyházközségekre vonatkozó rendelkezés:

Február 24-én a Szent István Bazilikában, és a Székesfehérvári Székesegyházban február 28-án este 6 órakor szentmisében adtak hálát Szentatyánk, XVI. Benedek pápa szolgálatáért. Február 28-ától különleges bizalommal kérjük a Szentlélek segítségét az Egyház számára.

 1. A konklávé megnyitása után valamennyi templomban a pápaválasztás alkalmára előírt votívmise mondandó.

 2. A konklávé tartama alatt a vasárnapi szentmiséken elénekelendő a „Jöjj Szentlélek Úristen…” ének, a Szentlélek kegyelmének kiesdésére, az új pápa szerencsés megválasztásáért.

 3. Az új pápa megválasztása hírének vétele után, vagy a déli, vagy az esti harangszó után konduljanak meg negyedórára a harangok, jelezvén az örömhírt.

 4. az új pápa megválasztását követő vasárnapon valamennyi templomban a szentmisék végén Te Deum tartandó és eléneklendő a Pápai himnusz.

 5. Beiktatása ünnepén a „hívek közös könyörgésében” külön is imádkozzunk újonnan megválasztott szentséges Atyánkért.

 6. Azontúl a szentmise kánonjában az újonnan megválasztott pápa neve említendő!

 • Kísérjük figyelemmel az Egyház eseményeit: www.magyarkurir.hu, illetve a vatikáni rádión, valamint a www.bonumtv.hu-n keresztül!

 • Március 1-től az egyházközségi Képviselőtestület döntése értelmében a Nagyboldogasszony kápolnakét helységét bérbe adta a Gábriel Könnye temetkezési Kft irodájának. Ez az egyházi szertartást, illetve a kápolna rendeltetését nem zavarja.

 • Mindazok, akikre a böjti fegyelem vonatkozik hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjtöt tartanak (a hústilalom mellett ezeken a napokon 3 -szori étkezés egyszer jóllakással). A nagyböjt egyéb péntekjein hústilalommal kell megtartaniuk a böjti fegyelmet az Egyház előírása szerint.

 • Március 22-én pénteken a családos közösségünk végzi a keresztutat.

 • A Barátság Kulturális Központ Nagyheti Hangversenye 2013. március 27-én szerdán 18 órától lesz a Szent István Templomban.

 • Ministráns foglalkozás következő időpontja: 2013. március 18., hétfő. 17:30-tól Barta Luca vagy Németh András várja az érdeklődőket.

 • A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit.

 • Óvárosi Nyugdíjas klub Következő összejövetele március 13-án, szerdán 16-kor lesz az Óvárosi Közösségi Házban.

 • Újvárosi Nyugdíjas klub időpontja március 13-án, szerdán 16:30-kor lesz az Szt. István közösségi termében. Mindenkit szeretettel várunk.

 • Az ercsi Római Katolikus Egyházközség zarándoklatot szervez Medugorje-ba április 26 – 28-ig. Bővebb információ, jelentkezési lap az irodában.

 • Imaóra (zenés áhítat) következő időpontja márc. 19 (kedd) 20:30 óra.

 • Ovis mise következő időpontja: március 23.

 • A Sarutlan Kármelita Nővérek „Kármelhegyi megújulás” 2013 címmel lelkigyakorlatokat szerveznek. Részletek a faliújságon található plakáton, vagy a www.karmelita.hu honlapon olvasható.

II. Zarándoklat a városért, Százhalombattáért

2013. március 16-án, a Vérrel Könnyező Győri Szűzanya emléknapját megelőző szombati napon tartja egyházközségünk zarándoklatát. Gyülekező 9 órától, indulás 9:30-kor a Szent István Templomtól.

Kedves Testvérek!

Másodszor kerül sor a százhalombattai zarándoklatra, melynek során az előző évi módon és útvonalon, a város határát követve megkerüljük a várost. A hagyomány a középkorig nyúlik vissza, amikor az év egy bizonyos napján „megkerülték” a falut vagy várost, hogy évről-évre kérjék Isten védelmét, és minden rossz távoltartását a közösségtől.

A zarándoklat kiváló alkalom és hitvallás Krisztus feltámadásának, a Húsvétnak méltó előkészítésére.

Zarándoklatunkkal a Jóistent kérjük Százhalombatta lakóinak testi és lelki jólétéért, a város üzemeiben dolgozókért, az azokat irányító szakemberekért, családjainkért, a gyermekekért, az ifjúságért, betegeinkért, öregeinkért, valamit a testi, lelki és anyagi nyomorúságban szenvedő városlakókért. Kérjük a Jóistent a teremtett és épített környezetünk fenntarthatóságáért, de jó alkalom lesz szorongatott Hazánkért való engesztelésre is.

Míg tavaly a zarándoklatunk egybeesett a Vérrel Könnyező Győri Szűzanya 315. évfordulójával, most – március 16-án – kezdődik a pápaválasztás, a „konklávé”. Egyházunk életét nagyban befolyásoló új pápánk személyének kiválasztásáért is fogunk imádkozni.

Ajánljuk föl ezt a napot Isten dicsőségére és Egyházunk javára.

Legyünk sokan az időjárástól függetlenül!

Konklávé 2013. Március 16-tól

Honlap a pápaválasztó bíborosok neveivel, adataival

https://www.catholic-hierarchy.org/event/c2013.html

A konklávé (a lat. clavis, ‘kulcs’ szóból) az új pápa megválasztásának a külvilágtól elzárt helye. De jelenti egyúttal a testület nevét is, mely a pápát megválasztja. A pápaválasztás hatályos rendjétBoldog II. János Pál pápa 1996. II. 22-én keltrendelkezése szabályozza. E szerint a pápaválasztók, a konklávé tagjai, a 80 évnél fiatalabb bíborosok, és számuk nem haladhatja meg a 120 főt.

A Konklávé a Vatikánváros területén, idegenek elől elzárt épületekben zajlik. A választás a Sixtus-i kápolnában folyik teljes titoktartásban, a nyilvánosság kizárásával, a külvilággal semmilyen formában nem lehet érintkezniük. Néhány fős segédszemélyzet áll a választók rendelkezésére, akik ugyanúgy titoktartási esküt tesznek. Az érvényes megválasztáshoz a jelenlévők szavazatainak 2/3-a szükséges. A szavazatszámlálás végén a cédulákat elégetik. Ha senki nem érte el a 2/3-os többséget 3 eredménytelen szavazási nap után, legföljebb 1 napra föl kell függeszteni a szavazást, hogy időt kapjanak az imádságra, egymás közti megbeszélésre és egy rövid buzdító elmélkedésre, melyet az egyik idősebb bíboros tart. Újrakezdve ezt a ciklust kétszer ismételhetik meg. 2007. VI. 29-én XVI. Benedek pápaúgy határozott, hogy eredménytelen választások esetén már csak a két legtöbb szavazatot kapott jelölt között lehet választani minősített többséggel. A két jelölt, ha jelen van, nem szavazhat. Az új pápa megválasztáskor kikérik a beleegyezését. A legidősebb bíboros kihirdeti a várakozó népnek a pápaválasztás eredményét és az új pápa nevét, aki mindjárt ezután Urbi et Orbi” áldást ad a vatikáni Bazilika erkélyéről. Ha a megválasztott a Vatikánvároson kívül tartózkodnék, Rómába kell hívni.