Március 4. hétfő: Köznap

13:00: Király Péter Pálné temetése

18:00: +Szabó Béláért Szent István Templom

 

 

Március 5. kedd: Köznap

08:00: József és Borbála házastársakért Szent László Pl. Templom

18:00: Izsó és Bolla csald élő és +tagjaiért valamint a Betegek gyógyulásáért Szent István Templom

20:30: Imaóra (zenés áhítat) Szent István Templom

 

Március 6. szerda: Köznap

18:00: Élő Orsolyáért és családjáért Szent István Templom

 

Március 7. csütörtök: Köznap (Elsőcsütörtök, papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk)

18:00: Szent István Templom

Március 8. péntek: Köznap

08:00: +Pereczár Károlyért Szent László Templom

08:30: Keresztút Szent László Pl. Templom

09:00: Igeliturgia Nagyboldogasszony Kápolna

17:30: Keresztút Szent István Templom

18:00: József és Borbála házastársakért Szent István Templom

 

 

Március 9. szombat: Köznap

08:00: Szent István Templom

10:00 Ovis mise Szent István Templom

18:00: +Anita unokáért Nagyboldogasszony Kápolna

 

Március 10. vasárnap: Nagyböjt 4. vasárnapja

09:00: +Szülőkért és Nagyszülőkért Szent István Templom

11:00: +Pereczár Károlyért Szt. László Pl. Templom

18:00: Szent István Templom

 

Az Imaapostolság szándékai március hónapra:

Általános szándék: (A természet megbecsülése) Hogy növekedjék a természet iránti megbecsülés, annak tudatában, hogy az egész teremtés Isten műve, melyet ő rábízott az emberi felelősségre.

Missziós szándék: (A papság) Hogy a püspökök, a papok és a diakónusok az evangélium fáradhatatlan hirdetői legyenek a föld végső határáig.

XVI. Benedek pápa lemondása utáni egyházközségekre vonatkozó rendelkezés:

Február 24-én a Szent István Bazilikában, és a Székesfehérvári Székesegyházban február 28-án este 6 órakor szentmisében adtak hálát Szentatyánk, XVI. Benedek pápa szolgálatáért. Február 28-ától különleges bizalommal kérjük a Szentlélek segítségét az Egyház számára.

 1. A konklávé megnyitása után valamennyi templomban a pápaválasztás alkalmára előírt votívmise mondandó.

 2. A konklávé tartama alatt a vasárnapi szentmiséken elénekelendő a „Jöjj Szentlélek Úristen…” ének, a Szentlélek kegyelmének kiesdésére, az új pápa szerencsés megválasztásáért.

 3. Az új pápa megválasztása hírének vétele után, vagy a déli, vagy az esti harangszó után konduljanak meg negyedórára a harangok, jelezvén az örömhírt.

 4. az új pápa megválasztását követő vasárnapon valamennyi templomban a szentmisék végén Te Deum tartandó és eléneklendő a Pápai himnusz.

 5. Beiktatása ünnepén a „hívek közös könyörgésében” külön is imádkozzunk újonnan megválasztott szentséges Atyánkért.

 6. Azontúl a szentmise kánonjában az újonnan megválasztott pápa neve említendő!

 • Kísérjük figyelemmel az Egyház eseményeit: www.magyarkurir.hu, illetve a vatikáni rádión, valamint a www.bonumtv.hu-n keresztül!

 • Március 1-től az egyházközségi Képviselőtestület döntése értelmében a Nagyboldogasszony kápolna két helységét bérbe adta a Gábriel Könnye temetkezési Kft irodájának. Ez az egyházi szertartást, illetve a kápolna rendeltetését nem zavarja.

 • Mindazok, akikre a böjti fegyelem vonatkozik hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjtöt tartanak (a hústilalom mellett ezeken a napokon 3 -szori étkezés egyszer jóllakással). A nagyböjt egyéb péntekjein hústilalommal kell megtartaniuk a böjti fegyelmet az Egyház előírása szerint.

 • Karitász gyűlés 2013. március 8-án pénteken 16 órától lesz a közösségi teremben.

 • Március 3-án a 9-es szentmise után a cserkészek süteményvásárt tartanak, melynek bevételét egyenpóló vásárlására fordítják.

 • Ministráns foglalkozás következő időpontja: 2013. március 4, hétfő. 17:30-tól Barta Luca vagy Németh András várja az érdeklődőket.

 • A Szentlélek imaközösség keddenként 18:30-tól tartja összejöveteleit.

 • Óvárosi Nyugdíjas klub Következő összejövetele március 13-án, szerdán 16-kor lesz az Óvárosi Közösségi Házban.

 • Újvárosi Nyugdíjas klub időpontja március 13-án, szerdán 16:30-kor lesz az Szt. István közösségi termében. Mindenkit szeretettel várunk.

 • Az ercsi Római Katolikus Egyházközség zarándoklatot szervez Medugorje-ba április 26 – 28-ig. Bővebb információ, jelentkezési lap az irodában.

 • Imaóra (zenés áhítat) következő időpontja márc 5 (kedd) 20:30 óra.

 • A Sarutlan Kármelita Nővérek „Kármelhegyi megújulás” 2013 címmel lelkigyakorlatokat szerveznek. Részletek a faliújságon található plakáton, vagy a www.karmelita.hu honlapon olvasható.

II. Zarándoklat a városért, Százhalombattáért

2013. március 16-án, a Vérrel Könnyező Győri Szűzanya emléknapját megelőző szombati napon tartja egyházközségünk zarándoklatát. Gyülekező 9 órától, indulás 9:30-kor a Szent István Templomtól.

Kedves Testvérek!

Másodszor kerül sor a százhalombattai zarándoklatra, melynek során az előző évi módon és útvonalon, a város határát követve megkerüljük a várost. A hagyomány a középkorig nyúlik vissza, amikor az év egy bizonyos napján „megkerülték” a falut vagy várost, hogy évről-évre kérjék Isten védelmét, és minden rossz távoltartását a közösségtől.

A zarándoklat kiváló alkalom és hitvallás Krisztus feltámadásának, a Húsvétnak méltó előkészítésére.

Zarándoklatunkkal a Jóistent kérjük Százhalombatta lakóinak testi és lelki jólétéért, a város üzemeiben dolgozókért, az azokat irányító szakemberekért, családjainkért, a gyermekekért, az ifjúságért, betegeinkért, öregeinkért, valamit a testi, lelki és anyagi nyomorúságban szenvedő városlakókért. Kérjük a Jóistent a teremtett és épített környezetünk fenntarthatóságáért, de jó alkalom lesz szorongatott Hazánkért való engesztelésre is.

Míg tavaly a zarándoklatunk egybeesett a Vérrel Könnyező Győri Szűzanya 315. évfordulójával, most – március 16-án – kezdődik a pápaválasztás, a „konklávé”. Egyházunk életét nagyban befolyásoló új pápánk személyének kiválasztásáért is fogunk imádkozni.

Ajánljuk föl ezt a napot Isten dicsőségére és Egyházunk javára.

Legyünk sokan az időjárástól függetlenül!

 

 

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a hit- és erkölcstan oktatásról

2013. március 1., péntek

Alábbiakban közöljük a hit- és erkölcstan oktatásról szóló körlevelet, Főtisztelendő Paptestvérek, kedves Szülők, Hitoktatók, kedves Testvérek!

2013 szeptemberétől, tekintettel a megváltozott állami törvényekre, új helyzet alakul ki az iskolai hitoktatás terén. A bevezetésre kerülő erkölcstanoktatással egyidejűleg lehetőség nyílik arra, hogy a „hit- és erkölcstan” nevű tantárgy választásával, melyet az előbbi helyett kötelezően választható tárgyként jelöl meg a törvény, órarendi kereten belül részesüljenek a fiatalok megfelelő felekezeti hitoktatásban. Az új tantárgy ez év szeptemberében az általános iskolák első és ötödik évfolyamában kerül bevezetésre. A többi évfolyam tanulói felmenő rendszerben kapcsolódnak majd be, egyelőre azonban a többi osztályokban az eddigi módon kell jelentkezni és az eddigieknek megfelelően folyik a hitoktatás.

Felhívjuk a lelkipásztorokat, hogy élve ezzel az új lehetőséggel, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy minél többen kapcsolódjanak be plébániájuk területén az iskolai hitoktatásba a hit- és erkölcstan nevű tantárgy választásával. Tegyék ezt annak tudatában, hogy a katekézis irányítója és „kiváltságos helye” továbbra is a plébánia marad, hiszen „a plébánia a legjelentősebb hely, ahol formálódik és megnyilvánul a keresztény közösség”.
Püspöki Konferenciánk az előző hetekben hivatalosan értesített minden állami és önkormányzati általános iskolát arról, hogy a Katolikus Egyház az adott intézményben kész a hit- és erkölcstan oktatásának a megszervezésére. Kérjük azonban a plébános urakat is, hogy keressék fel személyesen vagy megbízottjuk útján a plébánia területén lévő oktatási intézmények vezetőit, és jelezzék a Katolikus Egyház részéről a készséget az iskolai hitoktatás új módjának megindítására. Plébániájukon tekintsék át, hogy milyen módon tudnak megfelelő számú hitoktatót, illetve hittanárt a feladatra javasolni. Ha nem tudnak elegendő hitoktatót, illetve hittanárt ajánlani az egyházmegyei hatóságnak, aki a megbízást kiadja, haladéktalanul jelezzék a helyzetet a hitoktatási felügyelőségnek vagy az egyházmegyei hivatalnak, hogy időben lehessen központilag gondoskodni a megfelelő személyek megbízásáról. Bátorítsák a szülőket, hogy éljenek a lehetőséggel, és kérjék mielőbb a katolikus hit- és erkölcstant gyermekeik számára, akik szeptemberben kezdik az 1. vagy 5. osztályt.
Kedves Szülők! Isten rátok bízta gyermekeitek nevelését. Őszintén kívánjátok, hogy boldogok legyenek. Ehhez pedig nemcsak a fizikai jólét, nemcsak a tudományok és művészetek ismerete és a sport szeretete tartozik hozzá, hanem – és főként – az is, hogy megtalálják helyüket a világban és Istennel minél szorosabb kapcsolatba kerüljenek. Ennek egyik eszköze az iskolai hitoktatás. Ne felejtsük el azonban, hogy egyedül az iskolai hittanra való beíratás még nem elegendő a teljes vallásos neveléshez. Szükség van a családban végzett közös imádságra. Fontos, hogy lehetőleg közösen vegyen részt a család a vasárnapi szentmisén és a gyermekek időben felkészüljenek az első gyónásra, az elsőáldozásra és a bérmálásra is. A Szentlélek segítségét kérjük mindnyájatok számára, hogy a hitoktatás új lehetősége valóban a katolikus nevelés és a keresztény élet megújulására szolgáljon.

Budapest, 2013. február 19., a Hit évében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia