Július 14. hétfő: Lellisi Szent Kamill áldozópap

18:15: Rózsafüzér Szent István Templom

19:00: Gyógyulásért Szent István Templom

Július 15. kedd: Szent Bonaventura püspök és egyháztanító

08:00: Szent László Pl. Templom

18:15: Rózsafüzér Szent István Templom

19:00: Szent István Templom

Július 16. szerda: Kármel-hegyi Boldogasszony

18:15: Rózsafüzér Szent István Templom

19:00: Szent István Templom

Július 17. csütörtök: Szent Zoerárd-András és Szent Benedek remeték

18:15: Rózsafüzér Szent István Templom

19:00: Szent István Templom

Július 18. péntek: Szent Hedvig királynő

08:00: Szent László Pl. Templom

18:15: Rózsafüzér Szent István Templom

19:00: Szent István Templom

Július 19. szombat

17:00: Görög katolikusok miséje (Liturgiája) Szent István T.

18:15: RózsafüzérSzent István Templom

19:00: Az Egyházközség élő és + tagjaiért Szent István Templom

Július 20. Vasárnap: Évközi 16. vasárnap

09:00: Orgonás

Bárdos és Doholány család +tagjaiért Sz István Templom

11:00: Szent László Pl. Templom

18:15: Rózsafüzér Szent István Templom

19:00: Agócs, Kelemenics, Bendák, Szendrei és Szemere család +

tagjaiért Szent István Templom

Az Imaapostolság szándékai július hónapra:

Általános szándék (Sport): Hogy a sport gyakorlása mindig alkalmul szolgáljon emberi testvériségre és növekedésre.

Missziós szándék (Világi misszionáriusok): Hogy a Szentlélek támogassa azoknak a világiaknak a munkáját, akik a szegényebb országokban hirdetik az evangéliumot.

– Múlt szombaton több busznyi zarándokot fogadott a Szent István Templom Hesz Attila pálos szerzetes vezetésével (világi neve Hesz Árpád, volt százhalombattai lakos), akik szentmisén vettek részt és engesztelő imaórát tartottak. Többen közülük a Szeretetláng Mozgalom tagjai voltak az ország több pontjáról. A mozgalomról bővebben a hirdetési lapon olvashatnak.

– Igyekszünk elhívni Százhalombattára az idén felszentelt, újmisés papokat, hogy bemutassák a szentmisét, és újmisés áldásban részesítsenek minket

Képmás családmagazin vásárolható.

– Akiknek elmaradásuk van, kérem egyházadójukat rendezzék.

HÍRDETÉSEK, PROGRAMOK

1. Imaóra, zenés áhitat következő időpontja: július 22.

2. Szalézi ministráns tábor Péliföldszentkereszten. Időpont: 2014. július 15. – 2014. július 20.

3. Medugorje-i zarándoklat a 25. ifjúsági imatalálkozóra 2014. július 30 – augusztus 7 között. Bővebb információ az irodában, vagy a 06-70-581-3323-as telefonszámon Szabó Nóránál.

4. 20. Gyalogos Zarándoklat 2014. augusztus 14 – 20-ig. Bővebb információ: www.ferencesek.hu/zarandoklat

5. A Keresztény Élet internetes portál: www.keresztenyelet.hu

A SZERETETLÁNG MOZGALOMRÓL

Forrás, bővebb információ: www.szeretetlang.hu

A Szeretetláng egy Magyarországról kiindult világméretű mozgalom, mely az Eucharisztikus lelkiséget szeretné felkínálni egy sajátos Szűz Mária tiszteleten keresztül.

Célja, hogy az Új Evangelizáció támogató eszköze legyen azáltal, hogy előmozdítja a családokban az együtt-imádkozást, mint a személyes és közösségi megszentelődés módját és eszközét, hogy a családok így „szentéllyé” váljanak.

A Társulás lelkisége az Isten Szaván, az Anyaszentegyház tanításán és a Szeretetláng Lelki Napló üzenetein nyugszik, hogy általuk tanítványokká és küldöttekké legyünk.

Szeretetláng néven terjedt el az a Lelkiségi Mozgalom, mely Kindelmann Károlyné Erzsébet, világban élő, harmadrendi karmelita édesanya 1961 és 1983 közt a Lelki Naplójában lejegyzett magánkinyilatkoztatásai nyomán terjedt el az egész világon. Több országban főpásztori jóváhagyás mellett, jelentős evangelizációs tényezővé vált. A hitelességét nem csupán egyszerű, evangélium-hű tanítása és hagyományos engesztelő gyakorlatai igazolják, hanem azok a szembetűnő lelki megújulások (gyümölcsök) is, melyek egyéneket, családokat, egész közösségeket késztetnek rendszeres imára, engesztelésre és részvállalásra a lélekmentő munkában.

A Szeretetláng Lelki Napló részleteit számos nyelvre lefordították.

Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek 2009. április 5-én egyházi jóváhagyást adott a teljes Lelki Napló kiadásához, és egyházmegyéjében, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében megalapította a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalmat.

Szeretetláng ígéretek

Az Úr Jézus és a Szűzanya számos ígéretet tett azoknak, akik a Szeretetláng kiáradásáért imádkoznak, engesztelnek, vagy más módon munkálkodnak.

A Szeretetlángban rejlő főbb kegyelmi ígéreteknek ez az összefoglalása azt célozza, hogy még jobban tudatosítsuk magunkban: mit is kér tőlünk az Úr és a Szűzanya a Szeretetláng Lelki napló tanúsága szerint. Vegyünk példát a Szűzanyáról, aki Szívébe véste az angyal szavait és el-elgondolkozott azokon. Minél jobban elmerülünk ezen égi ígéretekben, minél jobban igyekszünk ezeket szívünkbe fogadni, s elgondolkodni azok igazi értelmén és mélységén, s hűségesen gyakorolni a mindennapok során, annál bőségesebben megtapasztaljuk a Szeretetláng kegyelmi hatását életünkben, és azok életében, akikért imádkozunk, áldozatot hozunk. Ezen kegyelmi, lelki ígéretek képezik a Szeretetláng lelkiség alapját, lényegét, útját, kiteljesedését és célját.

A „tüzet tűzzel oltani” misztériuma: A Szűzanya szavai: „Tüzet tűzzel fogunk oltani… Olyan csodát művelek én veletek összefogva, melyen a világ tudósai hiába kísérleteznek, nekik ez soha nem lesz megoldható. Ezt csak a tiszta, Istent szerető lelkek bölcsessége fogja fel. Mert ők bírni fogják Istent és az Ő végtelen titkait. Igen, kislányom, tüzet tűzzel oltunk: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével. Szeretetlángom tüze oly nagy! És a sátán gyűlöletének tüze is már oly magasra csap, hogy azt hiszi, győzelme már biztos. De az én Szeretetlángom megvakítja a sátánt! Ezt a Szeretetlángot adtam én most kezedbe, és rövidesen eljut rendeltetéséhez. A szeretetemből kicsapó lángok oltják a pokol tüzét, és el nem képzelhető fényességgel és jótékony melegséggel fogják elárasztani a földkerekséget. Leánykám, ehhez kell nekem az áldozat, a te áldozatod, a ti áldozatotok, hogy a pokol gyűlöletétől égő elmék és szívek Szeretetlángom szelíd fényét átvegyék… Sorakozzatok fel szorosan egymás mellé, mert az áldozat és ima erejében megtörik a pokoli gyűlölettől égő láng. A gonoszok mindinkább vissza fognak szorulni, gyűlölettől égő lángjuk kialszik, és Szeretetlángom fénye fogja betölteni a Föld minden részét” (1964. december 6. – III/203).

Csodákkal segítem munkátokat: A Szűzanya szavai: „Mióta az Ige Testté lett, ily nagy megmozdulás nem történt részemről, mely így tört volna felétek, mint ahogy Szívem Szeretetlángját küldöm hozzátok. Ilyen még nem volt, mely a sátánt így megvakítsa. És rajtatok múlik, hogy vissza ne utasítsátok, mert ez nagy pusztulást vonna maga után. Merítsetek erőt és bizalmat! Én eddig még soha nem látott csodákkal segítem munkátokat. Szeretetlángom észrevétlenül, szelíden, csendben fog terjedni Szent Fiam engesztelésére” (1962. augusztus 1. – I/84, 85).

A család a Szeretetláng kegyhelye: Jézus szavai: „A Szűzanya azt akarja, hogy minden család egy kegyhely legyen, egy csodás hely, ahol veletek összefogva teszi csodáit a lelkek mélyén. Szívről-szívre járva kezetekbe adja Szívének Szeretetlángját, mely a családokban uralkodni akaró sátánt a ti áldozatos imáitok által megvakítja” (1964. január 17. – III/140).

A hétköznapi szentmise hallgatás, A Szűzanya szavai: „Ha olyankor hallgattok szentmisét, mikor az nem kötelező, és a kegyelem állapotában vagytok, Szívem Szeretetlángjának kegyelmi hatását úgy árasztom ki, hogy ezen idő alatt is megvakítom a sátánt, és ezáltal kegyelmeim bőségesen áradnak azokra, akikért felajánljátok. A világtalan sátán ugyanis hatalmától megfosztottan nem tud semmit cselekedni. A szentmiseáldozaton való részvétel a legnagyobb mértékben fokozza a sátán megvakítását. (1962. november 22. – II/33).

Ígéret az egyházközségeknek, A Szűzanya szavai: „Leánykám, kegyelmekkel teljes Szeretetlángom hatását rád árasztom először, és veled együtt minden lélekre. Aki engesztelő szentségimádást vagy szentséglátogatást végez, annak időtartama alatt az egyházközségben a sátán hatalmát veszti, és mint világtalan, megszűnik a lelkek felett uralkodni” (1962. november 6-7. – II/22).

A csütörtöki és pénteki engesztelés A Szűzanya szavai: „Tudod-e, hogy ezt a két napot, a csütörtököt és pénteket mily nagy kegyelmi napoknak kell tekintenetek? Akik ezeken a napokon engesztelik Szent Fiamat, nagy kegyelmekben részesülnek, mert az engesztelő órák idején a sátán hatalma oly arányban gyengül, amilyen arányban az engesztelők könyörögnek a bűnösökért” (1962. szeptember 29. – I/116).

Különleges áldás minden gyermek születésekor, A család halottainak kiszabadulása a tisztítóhelyről, Az Üdvözlégy Mária imádkozása, A hétfői böjt a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért, Virrasztás a haldoklókért,

A betegség elfogadása és felajánlása, A mindennapi munkánk felajánlása,

A bizalommal teli kérés meghallgatása